STADGAR för Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet

Nytt förslag 2023

§ 1 Namn/firma och ändamål

Föreningens namn och firma är Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och föreningen har sitt säte i Lund.

Föreningen har till ändamål att

  • Främja studier av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både från allmän och lokalhistorisk synpunkt
  • Verka för spridning av dessa intressen genom föredrag, museal verksamhet, utsändande av skrifter etc.
  • Arbeta för att medicinhistorisk verksamhet stärks vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

§ 2 Relation till andra organisationer

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstsyfte.

§ 3 Medlemskap

Enskilda personer, företag och andra organisationer, som stöder föreningens ändamål och verksamhet kan bli medlem i föreningen. För medlemskap krävs att den som vill bli medlem anmäler sin önskan att bli medlem till föreningen och anger sina personuppgifter som namn, bostadsadress och e-postadress om sådan finnes. En organisation anmäler en kontaktperson på motsvarande sätt. Anmälan om medlemskap kan ske till styrelsen eller till föreningens e-postadress. Varje medlem har en röst vid föreningsmöte. 

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för kalenderår. Medlemsavgiften för organisationer kan fastställas till ett högre belopp än avgiften för enskilda personer. Det står medlem fritt att betala högre medlemsavgift än den som fastställts.

Medlem

  • har rätt att delta i föreningens sammankomster och övriga evenemang som anordnas för medlemmarna under året
  • har rätt att erhålla årspublikationen samt övriga publikationer utgivna av föreningen. I det fall detta är förenat med en kostnad för medlemmen skall beslut om detta fattas av styrelsen
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • ska följa föreningens stadgar och de beslut som fattats av föreningsorgan
  • ska betala medlemsavgift som erlägges per kalenderår
  • den som anmäler sig som medlem godkänner att föreningen får behandla medlemmens personuppgifter i syfte att föreningen kan bedriva en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med stadgarna. Personuppgifterna ska i första hand användas för att hålla ett medlemsregister, skicka ut kallelser och information om föreningsaktiviteter och bevaka betalning av beslutade årsavgifter. En medlem i föreningen godtar att foto eller film med ljud som tagits vid aktiviteter anordnade av föreningen publiceras, om medlemmen inte uttryckligen motsatt sig en publicering.

Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag från styrelsen och erbjuds befrielse från årsavgift.

§ 4 Föreningsmöte

Två former av föreningsmöte förekommer i föreningen, dels årsmöte, dels medlemsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före 30/6. Medlemsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna så beslutar eller om minst tjugo (20) föreningsmedlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. Årsmötet kan hållas fysiskt, per korrespondens eller digitalt. I detta fall med teknik som kopplas upp av föreningen efter beslut i styrelsen.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska skriftligen göras senast 10 dagar före mötet..

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter medlemmarna utser mötesordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling:

          (a) mötets stadgeenliga utlysning

          (b) val av sekreterare

          (c) val av två protokolljusterare, även rösträknare

          (d) styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

          (e) ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår   

          (f) revisionsberättelse                       

(g) beslut om fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår och ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt om andra frågor som kan föranledas av styrelsens och revisorernas berättelse

          (h) val av ordförande och ledamöter i styrelsen

          (i) val av två revisorer och en revisorssuppleant

          (j) val av valberedning på tre personer

          (k) fastställande av medlemsavgifter

(l) övriga förslag eller frågor, som styrelsen eller medlem i vederbörlig ordning lagt fram för årsmötet.

Medlem som önskar lämna in en motion till ordinarie årsmöte, ska skriftligen meddela denna till styrelsen senast tre veckor före mötet.

Vid medlemsmöte får endast sådant ärende beslutas om som tagits upp i kallelsen.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en (1) röst. Medlem kan vara närvarande via digital teknik som kopplas upp av föreningen efter beslut i styrelsen.

Omröstning sker öppet. Vid personval ska sluten omröstning äga rum om någon begär det. Beslut fattas med enkel majoritet om dessa stadgar inte föreskriver annat. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid val, då valet ska avgöras genom lottdragning.

Vid årsmöte förs protokoll. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 5 Styrelse

Styrelsen företräder föreningen, tillvaratar föreningens intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen utser inom sig den eller de personer som tecknar föreningens firma.
Styrelsen består av minst sju (7) valda ledamöter, varav en ordförande.

Styrelseordförande utses för ett (1) år av ordinarie årsmötet. Övriga ledamöter utses av ordinarie årsmötet för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och ev. andra funktioner. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen sammanträder när det behövs. Styrelsen ska sammankallas om minst tre medlemmar begär det. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. En styrelsemedlem kan vara närvarande via digital teknik. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras på annat sätt än vid sammanträde. Ett sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

Det åligger styrelsen särskilt att

•     se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa beslut som fattats av årsmötet

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

•     skicka räkenskaperna mm till revisorerna mm enligt § 6

•     förbereda årsmöte

§ 6 Ekonomi och revision

De medel som behövs för föreningens verksamhet erhålls genom medlemsavgifter och bidrag från andra som delar föreningens intressen.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens räkenskaper ska den 31 december varje år sammanföras i ett fullständigt bokslut. Bokslutet ska vara verkställt före utgången av februari månad följande år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte regelbundet deltaga vid styrelsemöte.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


Revisionsberättelse jämte styrelsens verksamhetsberättelse ska läggas fram av styrelsen på ordinarie årsmöte.

§ 7 Ändring av stadgarna och föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösande eller ändring av dess stadgar ska fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs en kvalificerad majoritet som motsvarar minst två tredjedelar av de röstberättigade som är närvarande. Också den som är närvarande via digitalt medium är röstberättigad.

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till förening med likartad verksamhet.  Föreningens handlingar ska i så fall lämnas för arkivering på Skånes Arkivförbund.

Stadgarna tagna vid:

Styrelsemöte 12/12-2022

Årsmöte: 24/4-2023

Medlemsmöte    /   -2023

Stefan van der Pals Leander

Ordf i Sydsvenska Medecinhistoriska Sällskapet

Sydsvensk medicinhistoria