Stadgar 1964

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets stadgar

§ 1

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet har som ändamål att främja studiet av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapens historia både ur allmän och lokalhistorisk synpunkt samt att verka för spridning av dessa intressen genom föredrag, museal verksamhet, utsändande av skrifter etc samt att arbeta för en medicinhistorisk institution vid Lunds universitet.

§ 2

Medlemskap kan erhållas av envar som är intresserad av Sällskapets verksamhet och som erlagt stadgad medlemsavgift. Årsavgift och avgift för ständig medlem bestämmes av årsmötet.

§ 3

Hedersledamot utses av årsmötet på styrelsens förslag med minst 2/3 majoritet.

§ 4

Årsmötet äger rum under våren. Ytterligare sammanträden hålles enligt styrelsens beslut eller om minst 20 medlemmar skriftligen anhåller därom.

§ 5

På årsmötet avges styrelseberättelse och kassarapport jämte revisionsberättelse. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och ytterligare minst två ledamöter jämte 4 suppleanter väljes för en tid av två år. Två revisorer jämte suppleanter utses att granska styrelsens förvaltning inclusive räkenskaper, som föres på kalenderår.

§ 6

Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår och minst hälften av dess ledamöter måste närvara för beslutmässighet.

§ 7

Ändring i dessa stadgar fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena är ett årsmöte.

Stadgarna antagna den 7 oktober 1964
(§ 2 ändrad efter beslut: 14/4 1989 (årsmöte) och 17/10 1989.)

Lund 1995-01-24

Sven-Arne Sjöstrand

(Sven-Arne Sjöstrand)