HedersledamöterFrånNamnMotivering
2022-03-28Britta StenstamFör hennes mycket goda och entusiastiska arbete som ordförande.
2021-06-10Lars Malm
2019-04-08Birgitta CastorFör hennes insatser
som arrangör av SMHS
föreläsningar och
SMHS språkcafé för
invandrare på Livets
muséum.
2018-04-23Lars LidgrenHans utomordentliga
insatser för att akti-
vera Sydsvenska
Medicinhistoriska
Sällskapet
och hans kraftfulla stöd vid startandet av Livets Museum i Lund.
2017-04-04Anders Biörklund
För sina insatser vid
rekonstruktionen av
Sydsvenska Medicin-
historiska Sällskapet efter sekelskiftet 2000
och sin starka medverkan i Sällskapets böcker och sociala aktiviteter.

2014-09-10

Ebba Fischer
Som styrelseordför-
ande och representant för Crafoordska
stiftelsen som kraftfullt stödjer sydsvensk
kultur och vetenskap, bl.a. SMHS och Livets Museum.

2014-09-10
F. överskötaren
Gustaf Arfwidsson
För att han har varit en av de aktiva krafterna
bakom lundensisk
medicinhistoria,
ursprungligen som
skapare av de psykiatrihistoriska samlingarna på St Lars sjukhus i
Lund.
2014-09-10 Fru Evy Sandberg Som representant för
familjen Sandberg som givit starkt stöd till
SMHS och Livets
Museum genom Evy
och Gunnar Sandbergs Stiftelse.
2013-04-15 Professor em.
Berndt Ehinger
För betydelsefulla
insatser som styrelse-
medlem och ord-
förande för Syd-
svenska Medicin-
historiska
Sällskapet och särskilt
vid skapandet av Livets Museum i Lund och
Sällskapets Öppna
Bildarkiv.
2013-04-15 Sven-Arne Sjöstrand För mångåriga betyd-
elsefulla insatser som
administratör, red-
aktör och skribent i
sällskapets verksam-
het.
2011-04-04 Apotekare
Greta Roslund
För framträdande
medicinhistoriska
insikter och gedigna
insatser för Sällskapets verksamhet.
2009-04-20 Docent Tomas Gejrot För framträdande in-
satser för medicinens
historia på såväl
nationell som lundens-
isk och östskånsk nivå.
2009-04-20 Docent Eric Lindstedt För betydelsefulla in-
satser som flerårig
ordförande för Syd-
svenska Medicin-
historiska Sällskapet
och som föreståndare
för Avdelningen för
Medicinens Historia
vid Lunds Universitet,
den första i landet.
2004-04-21Professor em.
Håkan Westling
För betydelsefulla in-
satser för att främja
medicinens historie-
skrivning, lika mycket
som författare, som de-
kanus i medicinska fak-
ulteten i Lund, som Rector Magnificus Lunden-
sis och senare som grå
eminens med kontakt-
er och inflytande.
1994-04-26 Professor em.
Bengt I Lindskog
För mångåriga betyd-
elsefulla insatser i
sällskapets verksam-
het.
1994-04-26 Docent Hans Moëll För mångåriga betyd-
elsefulla insatser i
sällskapets verksam-
het.
1994-04-26 Professor em.
Gunnar Lindgren
För mångåriga betyd-
elsefulla insatser i
sällskapets verksam-
het.
1984-04-10 Maria Lindqvist För donation till
stiftelsen
1980-03-24 Mattias Olofsson För donation
1974-03-21 Tora Möller För hennes generos-
itet att låta sin fram-
lidne makes förnämliga medicinhistoriska
bibliotek ingå i
sällskapets samlingar.
1974-03-21 Professor
Heinz Goerke
För sitt bidrag till ut-
vecklingen av de mod-
erna medicinhistoriska relationerna mellan Tyskland och Sverige i
allmänhet samt vårt
sällskap i synnerhet, och för sina insatser
för vårt sällskap.
1974-03-21 Professor
Alfred Flaum
För utomordentliga insatser som ord-
förande under säll-
skapets första 6 år