Författarinstruktioner 190517

för SMHS Medicinhistorisk nättidskrift

Logga SMHS med text

  1. Vi accepterar artiklar författade på svenska, norska, danska och engelska. Även artiklar på andra språk kan komma ifråga.
  2. Vi önskar att artiklarna skall vara skrivna i Word.
  3. Författaren editerar själv artikeln, dvs klistrar in eventuella illustrationer med illustrationstexter på lämpliga ställen i den löpande texten.
  4. Artikeln skall börja med artikelnamn, sedan, på ny rad, författarnamn, titel och adress samt det datum artikeln sänts in till oss. Därefter skall det komma en kort sammanfattning. Sedan kommer löptexten. Artikeln avslutas med en referenslista.
  5. Författaren ansvarar själv för eventuella copyright-rättigheter och tillstånd för illustrationerna.
  6. Artikelns typsnitt skall vara Times New Roman. Rubriken skrivs med 16 punkter och i fetskrift. Löptexten skall vara i 12 punkter med normalt radavstånd, ingen fetskrift.
  7. Total längd på artikeln, inklusive titel- och författardel, sammanfattning, illustrationer och referenser, bör inte överskrida 10 A4-sidor.
  8. Copyright. Det åligger var och en författare att säkerställa att inga delar av hennes / hans arbete bryter mot upphovsrättslagens bestämmelser. Lagen (1960:729, klicka här) och tillhörande förordningar (se här) gör tillämpning av upphovsrättens regler komplicerad (se t.ex. här). Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Upphovsrätt till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled, med undantag för fotografier enligt nedan.

Det finns många undantagsregler för olika specialfall. För fotografier gäller upphovsrätten till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes.

Artikeln skickas till bengt.uvelius@gmail.com, castor.bringeus@telia.com eller per.nettelbladt@med.lu.se
Vi bedömer om artikeln är lämplig att publicera i Medicinhistorisk Nättidskrift (Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets hemsida, www.medicinhistoriskasyd.se) och återkommer till författaren med eventuella förslag till ändringar.
Om artikeln accepteras läggs den in som en pdf-fil l Medicinhistorisk Nättidskrift på Sällskapets hemsida.
Välkomna med bidrag!
Birgitta Castor
Bengt Uvelius
Per Nettelbladt