Föredragningslista Årsmöte 2019+4-08

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Föredragningslista vid årsmöte i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Tid: Måndag 8 april 2019, klockan 18.00.                Plats: F 1, Blocket

§1  Årsmötet öppnas

§2  Årsmötets behöriga utlysning

§3  Val av ordförande för mötet

§4  Val av sekreterare för mötet

§5  Val av justeringspersoner

§6  Parentation

§7  Verksamhetsberättelsen för år 2018-2019

§8  Ekonomisk redovisning

§9  Revisorernas berättelse

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Fastställande av årsavgift för år 2020

§12 Val av styrelse

§13 Val av revisorer

§14 Val av valberedning

§15 Kommande verksamhet

§16 Övrigt

§17 Årsmötet avslutas

Direkt efter årsmötet håller professor emeritus Erling Norrby en föreläsning under rubriken: Polio – sjukdomen som kom och försvann. Därefter blir det sedvanligt mingel på Livets museum. Anmälan till mingel görs genom att betala in 100 kronor till PG 63 15 40-2 senast den 2 april 2019. Glöm inte ange namn, telefon och e-postadress

Britta Stenstam/Eva Ljunggren

Sydsvensk medicinhistoria