Allmän medlemsinformation

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet är ett öppet sällskap, d v s medlemskap kan erhållas av envar som är intresserad av Sällskapets verksamhet. Medlemskap kräver att stadgad medlemsavgift erlägges.

Till Sällskapets medlemmar skickas fortlöpande information om medicinhistoriskt intressanta aktiviteter i södra Sverige (fr. a. Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad) samt Sällskapets årsbok och ev. supplement. Sällskapet och närstående organisationer erbjuder vanligen 2 – 3 medicinhistoriska föreläsningar i Lund per termin (ofta med social eftersits). Liknande aktiviteter finns också i Helsingborg och Kristianstad.

Sällskapet bildades 1964 i Lund för att främja studium av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och ur sydsvensk lokalhistorisk synpunkt. Klicka här för att läsa mer om Sällskapets syften och verksamheter.