2016-09-12

Lundabiskopen Peder Winstrups liv och leverne

senaste nytt om en av 1600-talets bäst bevarade mumier

Om forskningen kring kistan, kroppen och kläderna och om nya inblickar i 1600-talets Lund.
Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-09-12 kl 1900 i föreläsningssal F1i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av Per Karsten

Biskop Peder Winstrup (1605-1679), initiativtagare till Lunds universitet. Reprofoto: Gunnar Menender
Peder Winstrups kista öppnas

Det var ett spännande ögonblick för Per Karsten (längst till höger i bild) och de andra som var med när Peder Winstrups kista öppnades i samband med den förundersökning som genomfördes i november 2013. Från Lunds Universitets Magasin (LUM) 2014

Peder Winstrup utnämndes vid 33 års ålder till biskop över Lunds stift som då omfattade Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Lunds närhet till Köpenhamn innebar att han även i fortsättningen hade goda förbindelser till kungen och därmed maktens centrum. Peder Winstrup ansågs som en duglig biskop men med hårda nypor. Han var väl medveten om sin ställning i samhället och tålde inte att hans position ifrågasattes. Han såg noga till att bevaka sina egna intressen, främst när det gällde ekonomiska frågor. När Skåne blivit svenskt var han ofta i konflikt med både sina egna präster i stiftet och med de svenska ämbetsmännen. Det gick så långt att det var tal om att avsätta honom men man fruktade då att han skulle flytta till Danmark och därifrån motarbeta Sverige på alla möjliga sätt. Nej, då var det trots allt bättre att ha honom kvar i Sverige och under kontroll. När Carl XI kröntes 1675 assisterade Peder Winstrup ärkebiskopen, liksom han hade gjort tidigare vid den danske kung Frederik III:s kröning.

När det blodiga slaget vid Lund pågick utanför stadens norra port dukade PW upp en festmåltid för segraren. Traditionen säger att Peder Winstrups hustru Maria hade två tunnor vin i beredskap, ett med gott vin och ett med surt. Man kan gissa sig till vilket vin som makarna Winstrup bjöd den svenske kungen på för att fira segern!

Saxat från Terra Scaniae, http://www.ts.skane.se/person/peder-winstrup/kallforteckning

Om Peder Winstrup, från Terra Scaniae:

Per Karsten


Per Karsten, chef för Lunds universitets historiska museum. Se även LUM nr 8, 2013.

Per Karsten är fil. dr i arkeologi och museichef på Historiska museet vid Lunds universitet.
Nej, det är inte Peder Winstrups skelett bakom honom. Foto Gunnar Menander

Sydsvensk medicinhistoria