2016-02-22

Signe och Axel Höjer och den gränslösa hälsan

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-02-22 kl 1900 i föreläsningssal F1i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Annika Berg

Under flera decennier kring mitten av 1900-talet spelade det gifta paret Axel och Signe Höjer viktiga roller i den svenska samhällsdebatten och även internationellt. De strävade redan från början efter att samordna sitt arbete, och framhöll gång på gång folkhälsan som en grundpelare i de välfärdssamhällen som höll på att konstrueras. Med utgångspunkt i, framför allt, min avhandling kommer jag i detta föredrag att diskutera hur Signe och Axel Höjer kom att formulera en gemensam folkhälsoideologi, och hur de bar sig åt för att få praktiskt genomslag för denna genom att hävda unik expertis. Studien rörde sig liksom parets gemensamma livsprojekt från Paris och London vid första världskrigets slut, via det fattiga Hagalund och det akademiska Lund till den socialdemokratiska maktelitens Stockholm, och vidare till nyligen avkoloniserade stater i Asien och Afrika under 1950- och 60-talen.

En utgångspunkt för min undersökning var vagheten i begreppet folkhälsa. Vad menades egentligen med folkhälsa? Vilka betydelser lades i ”hälsa”? Vilka betydelser lades i ”folk”? Och med vilka medel var det tänkt att folkhälsan skulle realiseras?

En annan utgångspunkt var expertisens centrala roll i styrningen av moderna samhällen och dess befolkningar. Expertis förstås här som, å ena sidan, speciell kunskap om sociala problem, å andra sidan, personer som antas företräda sådan kunskap.

Att studera Höjers som ett par, verksamt i olika miljöer under lång tid, gav intressanta möjligheter att undersöka folkhälsoexpertisens genusaspekter. Det hjälpte också till att belysa folkhälsoexpertisens tendens att överskrida gränser: geografiskt såväl som i uppfattningar om vad hälsa är, bör eller kan innebära.


Annika Berg, lektor i historia vid Stockholms Universtiet.

Annika Berg är fil. dr i idé- och lärdomshistoria, verksam som forskare på historiska institutionen vid Stockholms universitet och från och med höstterminen 2016 som universitetslektor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hennes avhandling, Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen (2009) behandlade folkhälsoideologier, expertis och genus under svenskt 1900-tal, men med ett uttalat transnationellt perspektiv. Hon har därefter arbetat med psykiatrihistoria inom ett par olika forskningsprojekt och arbetar nu inom två andra med fokus på det svenska biståndets historia respektive vetenskapliga personae och resor.