2012-01-23 R. Eitrem

Europeisk sömnsjuka. Bortglömd och utdöd, men levande debatt.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-01-23 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Rickard Eitrem
Docent, smittskyddsläkare, Landstinget Blekinge

Begreppet sömnsjuka har aktualiserats som biverkan till Pandemrixvaccinationen. Under förra seklets första hälft hade vi en epidemi av annan sorts sömnsjuka; europeiska sömnsjukan eller encephalitis lethargica. Vare sig äldre eller yngre kollegor verkar veta vad det var, men sjukdomen debatteras fortfarande i internationell litteratur.

von Economo i Wien uppmärksammade sjukdomen 1916. Symtomen var väldigt varierande; sömnrubbningar, ögonsymtom, hyperkinesi, psykiatrika symptom, parkinsonliknande bild. Letaliteten var 10 – 40 %. Epidemin nådde sin topp i Sverige 1921 med 1 512 fall. Fram till 1945 anmäldes 4 397 fall. Rapporter publicerades både från Malmö (Sjövall) och Helsingborg (Ljungström).

Naturligtvis ligger det nära till hands att tro på ett samband mellan Spanska sjukan och encephalitis lethargica; de var ungefär samtida och drabbade i stor utsträckning samma åldersgrupper. von Economo ägnar dock ett helt kapitel i sin bok åt att förklara varför encephalitis lethargica inte orsakades av influensavirus. För Nils Antoni, som publicerade det första svenska fallet 1919, var det fortfarande 1964 självklart att sjukdomen orsakades av något annat, okänt, virus. Andra sentida forskare har dock hävdat motsatsen, de senaste publikationerna är från 2010.

Det senaste decenniet har det publicerats nya 38 fall och man har funnit autoantikroppar som skulle kunna förklara etiologin.


Rickard Eitrem

Rickard Eitrem är specialist i infektionssjukdomar och disputerade 1991 på en avhandling om sandflugefeber. Han är docent och smittskyddsläkare i Blekinge, och skriver ofta om smittskyddsfrågor i Läkartidningen. Sedan 1990-talet har han publicerat observationer om bl.a. Lyme disease, borrelioser och denguefeber i aktade tidskrifter som New England Journal of Medicine, Lancet och Scandinavian Journal of Infectious Diseases.

Sydsvensk medicinhistoria