2009-09-16PM Nilsson

Fettet i Lund – ett drama i tre akter

Föreläsning av Peter M Nilsson för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och för Enheten för Medicinens historia 2009-09-16 kl 1900 i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Det har sedan länge förts en debatt om fettets roll i vår kost, ifall det är farligt eller nyttigt. Inte minst i Lund har debattens vågor gått höga. I detta medicinhistoriskt föredrag kommer tre epokers syn på fett i maten att belysas, mot en bakgrund av den akademiska debatten i Lund. Först ut var professor Karl Petrén på 1920-talet som förespråkade ett högt fettintag, fr.a. till diabetespatienter. Under 1950- och 60-talen var professor Haqvin Malmros en kritiker av fett i maten som ansågs ge ökad risk för åderförkalkning, och han fick ett flertal efterföljare. I vår egen tid har ett antal personer åter försvarat fett i kosten eller kritiserat tidigare uppfattningar, bl.a. Göran Berglund och Uffe Ravnskov. Slutligen ges en uppdatering på var vetenskapen står i frågan just nu, baserat på en metaanalys som nyligen refererats i Läkartidningen 2009;106:1959.

Peter M. Nilsson

Peter M. Nilsson

Peter M. Nilsson är professor i klinisk hjärt-kärlforskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Han är också avdelningschef för Enheten för medicinens historia vid Universitetet i Lund.