2009-02-09 Föreläsning

Mötet mellan psykiatrikern och familjen under 1800-talets andra hälft

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2009-02-09 kl 1900 i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Cecilia Riving

Under andra hälften av 1800-talet skedde en enorm expansion av svensk sinnessjukvård, parallellt med att psykiatrin etablerades som vetenskaplig disciplin. Denna process var resultatet av ett möte mellan psykiatrin och lokalsamhället. Det var i lokalsamhället som den psykiska sjukdomen först uppmärksammades och det var här man tog initiativ att sända den avvikande individen till hospital. I mötet mellan den sjukas omgivning och hospitalets läkare skedde ett utbyte av sjukdomsföreställningar som kom att påverka och forma både lekmännens och läkarnas förhållningssätt till psykisk sjukdom. I mitt föredrag lyfter jag fram en fallstudie från Lunds hospital som ger en god bild av hur mötet mellan läkaren och familjen kunde se ut. Med utgångspunkt i denna historia utvecklar jag några tankar om hur relationen mellan psykiatrin och lokalsamhället kan tolkas ur ett övergripande perspektiv – och hur den historiska studien kan lära oss något också om vår egen tid.

Cecilia Riving är doktor i historia vid Lunds universitet. Hennes avhandling Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft studerar föreställningar om psykisk sjukdom utifrån patienthandlingar och psykiatrisk litteratur.